Ład Korporacyjny

 

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzone dokumentem przyjętym 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania

Zgodnie z Wprowadzeniem do Zasad ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych „instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji” a „Zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.”

Celem spełnienia wymagań wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, informujemy, iż SKOK „Mysłowice” stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego za wyjątkiem następujących  zasad – Wykaz odstępstw od stosowania ZŁK

Polityka informacyjna

Struktura organizacyjna