Lokata to pewny i bezpieczny sposób na zainwestowanie swoich pieniędzy. Zysk zależy od tego, na ile miesięcy „zamrozisz” swoją gotówkę – w SKOK „Mysłowice”

LOKATA – terminowa zwykła
LP Okres Oprocentowanie w skali roku
Kapitalizacja odsetek roczna okresowa, oprocentowanie zmienne
1. 1 – 2 miesięczna 1,15%
2. 3 – 4 miesięczna 1,35%
3. 5 – 6 miesięczna 1,45%
4. 7 – 12 miesięczna 1,75%
5. 13 – 24 miesięczna 1,70%
6. 25 – 36 miesięczna 1,65%

 

LOKATA – terminowa rentierska
LP Okres Z wypłatą odsetek co jeden miesiąc Z wypłatą odsetek co trzy miesiące
Kapitalizacja odsetek roczna okresowa, oprocentowanie zmienne w skali roku
1. 6 miesięczna 1,40% 1,43%
2. 7 – 12 miesięczna 1,70% 1,73%
3. 13 – 24 miesięczna 1,65% 1,68%
4. 25 – 36 miesięczna 1,60% 1,63%

 

LOKATA – PRESTIŻ
Kapitalizacja odsetek roczna okresowa, oprocentowanie zmienne w skali roku
Okres Stopa procentowa w skali roku Minimalna kwota
12 miesięcy 2,50 % 10.000,00 zł

 

LOKATA – systematycznego oszczędzania:
LP Okres Stopa procentowa w skali roku
Kapitalizacja odsetek roczna okresowa, oprocentowanie zmienne
1. 3 – 6 miesięczna 1,70%
2. 7 – 12 miesięczna 1,80%
3. 13 – 24 miesięczna 1,90%
4. 25 – 36 miesięczna 2,00%

 

1. Lokaty – oprocentowanie zmienne w skali roku, kapitalizacja odsetek roczna okresowa.
2. Wypłata lokaty przed terminem – 10,00% odsetek naliczonych na dzień wypłaty, odsetki naliczane są codziennie.
3. Istnieje możliwość negocjacji lokat od kwot 100.000,00zł; wysokość oprocentowania zostaje ustalana w drodze negocjacji z klientem. Umowy lokat negocjowanych podpisują dwaj członkowie Zarządu.
4. Minimalna wysokość comiesięcznych wpłat na Indywidualne Konto Spółdzielcze – 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
5. Zarząd SKOK Mysłowice działając w oparciu o Regulaminu IKS § 4 postanawia:
a) w stosunku do emerytów i rencistów – zwolnić ich od obowiązku wnoszenia Obowiązkowych wpłat na IKS,
b) w stosunku do osób przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich lub wychowawczych albo korzystających z zasiłku chorobowego i innych podobnych świadczeń – zawiesić obowiązek dokonywania Obowiązkowych wpłat na IKS,
c) w stosunku do osób, dla których Kasa prowadzi wyłącznie rachunki oszczędnościowych lokat terminowych lub inne rachunki oszczędnościowe – zawiesić obowiązek dokonywania Obowiązkowych wpłat na IKS; możliwość ta nie dotyczy członków, dla których Kasa prowadzi, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 

Środki pieniężne członków Kasy zgodnie z ustawą o BFG chronione są na następujących zasadach:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę depozytów jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Zakres ochrony stanowi równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.

3. Jeżeli deponent posiada więcej depozytów, wówczas wszystkie depozyty w Kasie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro.

4. Jeżeli deponent posiada w Kasie wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami to limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

5. Obowiązkowym systemem gwarantowania w Kasie objęte są środki pieniężne deponentów, tj. osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia pieniężnego do których należą:

1) osoby fizyczne;

2) organizacje pozarządowe;

3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;

4) spółdzielnie nie będącą spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową ani Kasą Krajową;

5) związki zawodowe;

6) wspólnoty mieszkaniowe.

6. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną BFG są:

1) środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach,

2) w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;

3) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;

4) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;

5) kwota wydatkowana na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków, a także kwoty objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

7. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

8. W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

9. Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG

1) Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Fundusz (od 01.01.2017 r.) do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

2) W przypadku spełnienia warunku gwarancji, podmiot uprawniony do reprezentacji, sporządza listę deponentów uprawnionych na dzień spełnienia warunku gwarancji do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Na potrzeby dokonywania wypłat środków gwarantowanych tożsamość deponenta jest weryfikowana w zakresie określonych w ustawie o BFG danych. Weryfikacji danych osoby fizycznej dokonuje się na podstawie danych zawartych w dokumencie tożsamości. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

3) Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.

4) Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.

 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Mysłowice wykonując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016, poz. 996), informuje, że suma bilansowa Kasy na dzień 30-09-2018 r. wynosi 15170806,84 zł, a fundusze własne opiewają na kwotę 1357188,12 zł. Bieżący wynik  finansowy netto na wskazany dzień to 18989,41 zł., a współczynnik wypłacalności osiąga poziom 13,53%. Depozyty zgromadzone w Kasie wyniosły 12112062954,43 zł., pożyczki 4651380,64 zł., aktywa płynne 6110131,28 zł., a wskaźnik rezerwy płynnej 24,94%, tym sam zapewniona została wysoka dostępność środków dla członków Kasy.