Na rachunku osobistym zgromadzisz swoje pieniądze, mając do nich nieustanny dostęp. Dzięki niemu możesz dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, skorzystać ze zlecenia stałego czy polecenia zapłaty a nawet zacząć oszczędzać.
 

1. I K S stopa depozytowa NBP
przemnożona przez współczynnik 0,25
kapitalizacja odsetek roczna
(aktualne oprocentowanie 0,13%)
2. I K S + stopa depozytowa NBP
przemnożona przez współczynnik 1
kapitalizacja odsetek kwartalna
(aktualne oprocentowanie 0,50%)
3. Avista stopa depozytowa NBP
przemnożona przez współczynnik 0,25
kapitalizacja odsetek roczna
(aktualne oprocentowanie 0,13%)
4. ROR stopa depozytowa NBP
przemnożona przez współczynnik 1
kapitalizacja odsetek kwartalna
(aktualne oprocentowanie 0,50%)
5. WKŁAD 0,0%
Informacja o podstawowych stopach procentowych NBP TUTAJ
TABELA OPŁAT I PROWIZJI – rachunki oraz karty
Opłata za zlecenie przelewu 2,00 zł
Zlecenie stałe 0,99 zł
Zgubienie lub zniszczenie karty IKM, opłata za wydanie nowej karty 20,00 zł
Prowizja za zamówioną, a nie podjętą gotówkę w ciągu 3 dni od zamówienia 0,50% kwoty zamówionej, a nie pobranej
Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie / stanie rachunku * 15,00 zł
Opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego (Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) – opłata za każdy rok rozliczeniowy * 10,00 zł

* Opłata pobierana z góry – w momencie złożenia wniosku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI – pożyczki i kredyty
I Wezwanie do zapłaty do członka i poręczycieli (za każde wezwanie) ** 10,00 zł
II Wezwanie do zapłaty do członka i poręczycieli (za każde wezwanie) ** 15,00 zł
Wypowiedzenie umowy do członka i poręczycieli ** 0,00 zł
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty do członka i poręczycieli (za każde wezwanie) ** 20,00 zł
Za wydanie dodatkowych zaświadczeń dotyczących spłaty pożyczki* 15,00 zł
Opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki / kredytu / linii (za sztukę)* 15,00 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie / stanie rachunku* 10,00 zł
Opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek członka* 30,00 zł
Opłata za zmianę warunków umowy/sporządzenie aneksu 50,00 zł
Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki / kredytu /linii 30,00 zł

* Opłata pobierana z góry – w momencie złożenia wniosku

** dla umów zawartych od dnia 11-03-2016 r. opłata wynosi 0,00 zł.